REGULAMIN                     

 

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

 

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest:

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.

 

3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest trener środowiskowy, zwany dalej trenerem.

 

4. Trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 

 

 

1) obiekt jest ogólnodostępny,

2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,

3) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę zał. Nr 1,

4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica),

5) zabrania się przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesienno-zimowych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych (rodzic)

5) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie boisko wielofunkcyjne i bieżnia), dopuszcza się tzw.,,lanki” na boisku piłkarskim.

6) zajęcia na obiekcie organizuje trener (instruktor).

7) osoby korzystające z obiektu obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi, instruktorowi lub gospodarzowi obiektu celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy.

8) osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

 

1), jeżeli z wnioskiem do trenera (instruktora), zarządcy wystąpi określona imiennie grupa licząca, co najmniej 10 osób,

2) nie częściej niż raz w tygodniu,

3) na czas nie dłuższy niż 1,5 h.

 

 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

2) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora),

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników,

5) dokonanie wpisu w księdze wypożyczanego sprzętu,

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

6) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,

7) osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

 

 

 

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

2) palenia papierosów,

3) wprowadzania zwierząt,

4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

5) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

7) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk, terenu wokół boisk,

8) niszczenia trawy wokół ogrodzenia,

9)używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

10) na terenie boisk i bieżni; wnoszenia jedzenia, napojów chłodzących, żucia gumy,

11)przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

 

 

1. Trener (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

 

1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,

3) posiadają nieodpowiednie obuwie.

 

2. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, Policję.

 

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników.

 

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

 

5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany w 100%.

 

6. Trener środowiskowy, może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może w porozumieniu z zarządcą zakazać dalszego korzystania z boisk.

 

1.      Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:

a)      imprez sportowo-rekreacyjnych,

b)      rozgrywek międzyszkolnych,

c)      prac konserwacyjnych,

d)      niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażającym użytkowania oraz nawierzchniom boisk.

2.      W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor.

3.      Na terenie obiektu zakazuje się umieszczania reklam bez zgody zarządcy.

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor w godzinach urzędowania.

 Załącznik Nr 1

 

Harmonogram udostępnienia obiektu do użytku

w okresie 01.O3.2010 do 31.11.2010

 

 

1.      Boiska czynne są przez cały tydzień

2.      Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku

     w godz. 800 – 1800

 

 

 

 

 

 

 

3.      Ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:

 

 

   

 ZAPRASZAM

 

      niedziele 1000 – 1300 i 1500-2100

 

        soboty     1000 – 1300 i 1500-2200

 

      od poniedziałku do piątku w godz. 1800 – 2200

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 

3. Podstawowe obowiązki użytkownika:

 

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

 

1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012”